cover

 

reglement

 

Reglementen opgesteld op 01/10/2013 (aanpassing april 2017)


1. Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is en blijft ontspannend fietsen, waarbij vooral gelet wordt op:
• Samen uit, samen thuis
• Geen wedstrijd
• Geleidelijke groei van de afstanden (eerste 2 maanden max 60 km, daarna schommelend tussen 60-100km)
• Het lessen van de dorst: bij voorkeur op het einde van de rit (zonder plakken blijven )
• Uur van thuiskomst, ten laatste om 12.00 u. s ’middags
• Het organiseren van activiteiten waarbij het ganse gezin wordt betrokken
• Geen winstbejag
• Gezelligheid tijdens de feest- en familieactiviteiten

2. Het Bestuur
Het bestuur vergaderd op regelmatige basis.
Het bestuur heeft hierbij de leiding van de vereniging en beslist in belang van de club, over o.a.:

• de vaststellingen van de lidgelden en de inning ervan
• het plannen van de activiteiten
• de te verrichten uitgaven en de goedkeuring van de gedane uitgaven
• het beheer van de goederen van de club
• de uitsluiting van leden uit de club

Het bestuur is momenteel samengesteld uit volgende personen:

• Voorzitter : Paul Nietvelt
• Secretaris : Geert Mertens
• Penningmeester : Bart Van De Perre

3. Lidgelden

• Het jaarlijkse lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur bepaald
• Het lidgeld is betaalbaar voor eind januari
• Nieuwe leden die toetreden in de loop van het jaar dienen het lidgeld volledig te betalen
• Het lidgeld is te betalen via storting op rekening nr KBC 731-0319363-14, met vermelding van lidgeld + jaar + naam
• Het bestuur bepaald dat bij gebreke van betaling van het lidgeld binnen de 2 maanden na de eerste algemene vergadering, er vanuit wordt gegaan dat stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap


4. Kledij

Voor een nieuwe renner wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe uitrusting besteld, deze wordt gedeeltelijk door de renner betaald voor 80€, de rest gaat via club en sponsoring.

5. Praktische schikkingen

vertrek van de ritten: ZONDAG
• vanaf eerste weekend oktober tot laatste weekend maart: om 09.00 u.aan de kerk
• heel de maand april: om 08.30 u.aan de kerk
• vanaf mei t.e.m eind september: om 08.00 u.aan de kerk
tenzij anders afgesproken

vertrek van de ritten: WOENSDAGAVOND
• start tweede week van april om 18.30 u. aan de kerk
• afsluitende rit tweede week september 18.30 u. aan de kerk

6. De regelementen zijn ter alle tijde voor wijzigingen vatbaar

Huishoudelijk reglement – HET ROND WIEL


1. Oprichting
Onze club werd op 17/10/2013 definitief erkend als Kastelse sport vereniging.

2. De leden
Iedereen die door de algemene vergadering wordt aanvaard kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en kunnen meefietsen onder begeleiding van een ouder/volwassene. De leden van de vereniging zijn verplicht:
• het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven
• de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven
• te handelen in lijn met de doelstellingen van de club: “sportiviteit troef!”
Iemand die lid wil worden, mag ter kennismaking drie proefritten meerijden. Tijdens deze proefritten is hij/zij niet verzekerd.
De eerste zondag van februari (tenzij anders vermeld) organiseert het bestuur een ledenvergadering. Alle leden worden hierop schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze vergadering wordt er:
• een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie
• een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen
• de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken
• lidgeld en deelname aan geplande activiteiten betaald

3. De ritten
3.1. Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie
Alle leden dienen de wegcode te respecteren. “Wielertoeristen die in een groep van tenminste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door tenminste twee wegkapiteins”.
Het dragen van een valhelm is verplicht! Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.
Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat de voorziene sportbeoefening risicoloos kan worden uitgevoerd. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom zeer aanbevolen.

3.2. Wegritten
Algemeen:
Tijdens het zomerseizoen (dat start de eerste zondag van maart en eindigt de laatste zondag van september) organiseren we:
• elke zondagvoormiddag een rit (zoals vermeld in het rittenschema)
• elke woensdag avond (in de zomer maanden) in samenspraak
• op zaterdag geregeld zelf een rit of rijden we mee met georganiseerde ritten van andere
De ritten worden meegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het bestuur en bekendgemaakt wordt via een nieuwsbrief, via e-mail en via de website. Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van de ritten. Ieder lid kan een voorstel indienen bij het bestuur waaraan in de mate van het mogelijke gevolg zal gegeven worden.
Let op: afwijkingen op het rittenschema zijn mogelijk en worden ten laatste 48u voor de rit via e-mail gemeld en aangegeven op de rittenplanning op de website. Je kijkt deze daarom best geregeld na.
De snelheid van de rit wordt aangegeven door de wegkapitein(s) en wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de rit. Het motto is: “Samen uit, samen thuis”. Daarvoor zorgt de wegkapitein, samen met elk lid van de groep. Als een lid tijdens een rit problemen heeft met de snelheid, dient hij dit aan te geven aan de wegkapitein

Snelheid en afstand
Indien de toertocht zich op ‘fietsafstand’ van Kasterlee plaatsvindt (zie rittenschema) rijden we in één groep naar de startplaats van de tocht aan een gemiddelde richtsnelheid van 25 km/u. Iedereen is echter vrij te kiezen hoe hij zich naar de vertrekplaats begeeft. Na inschrijving rijden we in één groep verder. De keuze van de afstand is vrij te kiezen. Daarna rijden we met diegenen die willen in één groep terug naar Kasterlee aan een gemiddelde richtsnelheid van 25 km/u.
De standaard ritten van zondag en woensdag worden gereden tegen een tempo van ( 28-32) km/u , dit afhankelijk van de weg en rekening houdend met de wind

4. Kledij
Basispakket
• 1 korte broek
• 1 koerstrui korte mouw lange rits
• 1 koerstrui lange mouw lange rits
• 1 windvest
Andere kledingstukken die niet door de club ter beschikking worden gesteld zoals o.a. overschoenen, handschoenen, valhelm, e.d. kunnen door de leden vrij worden gekozen. Tijdens de door de club georganiseerde ritten worden de leden geacht steeds in clubuitrusting te fietsen.

Nabestelling
Op bepaalde tijdstippen kan er bijkomende kledij worden besteld. Bij de nabestelling zal aan het clublid gevraagd worden deze schriftelijk te bestellen zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan wat betreft gekozen kledij, aantal stuks, maat en eenheidsprijs. De eenheidsprijs zal dan afhangen van het op dat moment totaal aantal bestelde stuks. De bestelling van bijkomende kledij dient op voorhand betaald te worden. Geen of laattijdige betaling = geen bestelling = geen kledij. Op deze manier tracht de club ook de voorraad reservekledij beperkt te houden.

5. Ongevallen en verzekering

Via het lidmaatschap bij de VWB is elk lid ook automatisch verzekerd via de gezamenlijke ongevallenverzekering waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden gedekt is.Informatie over deze verzekering vindt u terug op de website www.wielerbondvlaanderen.be.

6. Tot slot
Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. Leden die zich niet houden aan de regels van dit huishoudelijk reglement kunnen op basis van de beslissing van het bestuur worden uitgesloten. Dit reglement is ook beschikbaar op de website en kan worden aangepast door het bestuur. Suggesties in verband met dit huishoudelijk reglement zijn trouwens altijd welkom. Het bestuur zal dan beslissen over eventuele opname in het reglement. In geval van wijziging wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt via website en/of via e-mail.
Deze versie van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 20/03/2014 en vervangt alle voorgaande versies.

 

 

Copyright Het Rond Wiel © 2017 - All rights reserved.